ochrona danych osobowych audyt RODO opieka szkolenia usługi RODO Bydgoszcz Toruń kujawsko-pomorskie wdrożenie RODO

Kompleksowa ochrona danych osobowych  w firmach, urzędach i instytucjach

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Przedstawiamy kompleksową ofertę LOGON SA w obszarze ochrony danych osobowych z szczególnym uwzględnieniem obowiązującego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

Oferujemy usługi wdrożenia i szkolenia z obszaru RODO oraz kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz zgodności z rozporządzeniem RODO i normą ISO 27001.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenia

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do każdej organizacji.

Oferujemy szkolenia z ochrony danych osobowych, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych trenerów-praktyków i czynnych IOD, audytorów ISO 27001, ekspertów w dziedzinie IT i bezpieczeństwa informacji, którzy działają w branży od kilkunastu lat.

Podczas szkolenia omawiane są kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych w oparciu o aktualne regulacje prawne: RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia RODO 2016/679, Kodeks Pracy, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szkolenie podzielone na 5 bloków tematycznych dotyczy przede wszystkim Rozporządzenia RODO i nowej Ustawy o ochronie danych osobowych, a także w niezbędnym zakresie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 oraz innych standardów jako wzorców pomocnych do zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

Program szkolenia:

 • Wstęp – nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
 • Obowiązki administratora danych osobowych,
 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
 • Pozostałe obszary ochrony danych osobowych.

 

Dla każdego uczestnika szkolenia: certyfikat udziału i  materiały szkoleniowe.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Audyt bezpieczeństwa / Audyt RODO

Przeprowadzamy w Państwa organizacji audyt bezpieczeństwa w obszarze ochrony danych osobowych i gotowości organizacji na zgodność z RODO.

Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych audytorów obszarów teleinformatycznych, ochrony danych i bezpieczeństwa.

Program audytu przewiduje: zbadanie dotychczasowej dokumentacji badanego podmiotu, zbiorów danych osobowych, systemów zarządzania, zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz stosowania dobrych praktyk ochrony danych i weryfikację całościową organizacji zgodnie z wytycznymi UODO.

Raport z audytu zawiera: ocenę jakim wymaganiom na gruncie RODO podlega audytowany podmiot, wskazanie spełnianych i niespełnianych wymagań, listę działań jakie należy podjąć, aby spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do badanego podmiotu (lista kontrolna wdrożeniowa RODO).

usługi RODO Bydgoszcz Toruń kujawsko-pomorskiei

Wdrożenie RODO

Zapewniamy wdrożenie rekomendowanych w raporcie z audytu rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych zapewniających zgodność systemu ochrony danych osobowych z rozporządzeniem RODO, m.in.:

 • zewidencjonowanie przetwarzanych w organizacji zbiorów danych osobowych, przeprowadzenie dedykowanej analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych,
 • zdefiniowanie koniecznych działań minimalizujących ryzyko oraz zabezpieczających dane osobowe,
 • utworzenie wymaganej przepisami pełnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • wdrożenie zabezpieczeń oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dodatkowych.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Świadczenie usługi IOD (Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO organy lub podmioty publiczne oraz niektóre przedsiębiorstwa są zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych. Jesteśmy gotowi w realizacji tego obowiązku pomóc Państwu. Przyjmujemy do wykonania pełnienie funkcji i zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do których należą zgodnie z art. 39 Rozporządzenia:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia,
 4. współpraca z organem nadzorczym,
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

usługi RODO Bydgoszcz Toruń kujawsko-pomorskie

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Prosimy o kontakt:
kom. +48 724 996 870
robert.dondajewski@logon.pl