KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY w LOGON SA

 

Prosimy o przesłanie Pani/Pana aplikacji wraz z następującą zgodą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  LOGON SA dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie Pani/Pana aplikacji również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LOGON SA dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji jest LOGON SA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 7A.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane dla przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji przez okres 1 miesiąca. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – UODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem logon@logon.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY w LOGON SA