• Strona główna >>
  • Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Bydgoszcz, 10 maja 2013
Zawracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na planowaną realizację zadań oraz dostarczenie serwera w zakresie planowanej przez nas realizacji projektu w ramach Działania 4.3: Rozwój komercyjnych e-usług” osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: „ Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań do pracy zdalnej w działalności firmy Logon S.A.”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest


Zadanie 1
Wdrożenie wielomodułowych rozwiązań z zakresu ICT w przedsiębiorstwie
Podzadania:
1.1    Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zdalnego zarządzania obiektem
1.2    Zakup i wdrożenie systemu kontroli i zarządzania dostępem do pomieszczeń
1.3    Zakup i wdrożenie systemu telepracy dla handlowców oraz kontroli ich aktywności

Zadanie 2
Wdrożenie nowych rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (e-usługi)
Podzadania:
2.1 Zakup i wdrożenie portalu B2B z konfiguratorem
2.2 Zakup i wdrożenie portalu B2C z konfiguratorem
2.3 Zakup i wdrożenie portalu  informacyjnego

Zadanie 3
Zakup serwera
3.1 Serwer


Planowany termin realizacji Zadania 1: 06.2013-06.2014
Planowany termin realizacji Zadania 2: 06.2013-06.2014
Planowany termin realizacji Zadania 3: 01.2014-03.2014

Planowane terminy  zakończenia realizacji mogą ulec zmianie.

Dopuszczamy składanie ofert częściowych podzielonych na poszczególne podzadania.

Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres logon@logon.pl w temacie: "projekt 4.3" lub osobiście w siedzibie firmy: LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz

Złożona oferta powinna zawierać:
- Nazwę i adres oferenta
- Datę sporządzenia
- Cenę netto i brutto,
- Termin ważności oferty,
- Warunki i termin płatności,
- Maksymalny czas realizacji usługi
- Podpis wykonawcy wraz z pieczątką


Oferta może być dostarczona:
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: logon@logon.pl
- Za pośrednictwem poczty na adres: LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz
- Osobiście w siedzibie LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz


Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.logon.pl oraz w siedzibie firmy LOGON S.A. ul. Piotrowskiego 7A, 85-098 Bydgoszcz

Termin składania ofert upływa: 27-05-2013
Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nie później niż dnia: 03-06-2013
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny.